MENU
Aula_close Layer 1

Loftet

Målgruppe

Loftet er en gruppeordning på Ungdomsskolen målrettet normalt begavede elever i 7. til 9. klasse med en diagnose inden for autismespektret. Eleverne kan have andre komorbide tilstande i tilknytning til deres autismediagnose. Fælles for eleverne er, at de ikke profiterer af og trives i læringsmiljøet i en almen folkeskole. Alle elever på Loftet er berettiget til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand i henhold til Folkeskolelovens § 20. stk2. Der er plads til 8 elever på loftet. 

Fælles for alle elever er et behov for struktur, tydelighed og genkendelighed, hvor ”tid, sted og opgave” fremgår tydeligt i et time-, dag-, uge- og årsskema. Vi tilstræber en forudsigelig og struktureret skoledag i en behagelig atmosfære.

Hvilke kompetencer opnår eleverne på Loftet?

På Loftet møder vi den unge dér, hvor den unge er. Hensigten er, at eleverne på Loftet træner evner til at samarbejde og arbejder med deres faglige, personlige og sociale færdigheder, så de med tiden udvikler mere lyst til at lære og opnår tillid til egne handlemuligheder og til at begå sig i deres omgivelser. Vi evaluerer løbende elevernes faglige, personlige og sociale progression og sikrer os, at vi har et godt og aktuelt kendskab til den enkelte elevs udvikling. Kontaktlæreren arbejder med individuelle mål og koordinerer sammen med den unge, så succeser og udviklingspotentialer tydeliggøres.

Eleverne tilbydes fuldt skema med fuld fagrække. Undervisningen sigter mod folkeskolens afgangseksamen med hensyntagen til individuelle behov.

Vi vægter en tæt kommunikation og et tæt samarbejde med forældre højt, så vi løbende kan afstemme med hinanden og forstå hinanden. Åbenhed og gensidig tillid er afgørende for at skabe trivsel og udvikling for den unge. Ungdomsskolen tilbyder fælles faglige og sociale arrangementer for at styrke den unge og forældrenes sammenhold og fællesskab. Ud over to årlige forældremøder inviterer vi også forældrene til individuelle samtaler i løbet af skoleåret.

Hvor og hvordan foregår undervisningen?

Gruppeordningen er placeret på øverste etage i hovedbygningen på Ungdomsskolen på Bregnegårdsvej 21B i Hellerup, deraf navnet ’Loftet’. Loftets lokaler er skærmede i forhold til resten af skolens tilbud, men for de elever, som har lyst, er der mulighed for at deltage i ungdomsskolens fællesskab. Gruppeordningens placering i et ungdomsmiljø tæt på det almene 10. klasses tilbud og på Gentofte studenterkursus betyder, at der er gode betingelserne for at få en glidende overgang til 10. klasse eller en ungdomsuddannelse

Undervisningen på Loftet foregår differentieret og på individuelle niveauer . Vi tilbyder eleverne et trygt, skærmet og udviklende læringsmiljø, som tager udgangspunkt i elevens faglige, sociale og personlige behov og potentiale. Eleverne får mulighed for læring i et roligt og genkendeligt miljø.

I arbejdet med de unge er vi inspireret af TEACCH pædagogikken, hvor nøgleordene er struktur, forudsigelighed, visualisering og anerkendelse. Vi arbejder kognitivt med Kat-kassen, sociale historier med en systemisk/narrativt tilgang, hvor der skabes en ny positiv historie med elever.

Hvordan og hvornår ansøger jeg?

For at blive elev på Loftet skal eleven visiteres på baggrund af en pædagogisk psykologisk vurdering (PPV) via skolevisitationen i Gentofte Kommune. Loftet er et special-pædagogisk tilbud i Gentofte Kommune, og visitationen foregår i samarbejde mellem forældre, Loftet og kommunens visitationsudvalg. Vi følger det almindelige skole-og ferieår, men har løbende optag. Én gang årligt afholdes der et revisitationsmøde, hvor det vurderes, om eleven fortsat profiterer af at være tilknyttet tilbuddet.

Kontakt

For mere information kontakt Jesper Thanning, afdelingsleder på Gentofte kommunes Ungdomsskole. E-mail: jth@gentofte.dk, tlf.: 30 55 42 92.