MENU
Aula_close Layer 1

Klagevejledning ift. antimobbestrategi

Vejledning til elever og forældre, der vil klage over en skoles manglende antimobbestrategi eller en konkret handlingsplan i forbindelse med konstaterede problemer med det psykiske undervisningsmiljø i form af mobning eller lign.

En elev kan klage over en skoles manglende antimobbestrategi eller over en handlingsplan udarbejdet af skoleledelsen i en konkret sag.

Klagen skal være begrundet.

Er eleven undergivet en forældremyndighed kan klagen også indgives af forældremyndigheds- indehaveren. Ved forældremyndighedsindehaverens klage inddrages eleven efter alder og modenhed.

Klagen indgives til skolens ledelse.

Skolens ledelse videregiver klagen til skolechefen, der på vegne af Kommunalbestyrelsen, vurderer om der er grundlag for at give klager helt eller delvis medhold.

Hvis klageren ikke får fuldt medhold sender skolechefen klagen, begrundelsen for afgørelsen og vurderingen videre til Dansk Center for Undervisningsmiljø.

Dansk Center for Undervisningsmiljø afgør klagen.
Centrets afgørelse kan ikke indbringes for anden administrativ myndighed.Hurtig redigering